dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

PHÒNG GD VÀ ĐT THOẠI SƠN

TRƯỜNG THCS VỌNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 07/ KH-THCS

Vọng Đông, ngày 16 tháng 6 năm 2015

                                                              

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập - kiểm tra lại trong hè năm học 2014 - 2015

 
   

 

 

 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015  của trường THCS Vọng Đông;

Căn cứ tình hình thực tế kết quả chất lượng học lực, hạnh kiểm của học sinh năm 2014 - 2015;

Căn cứ đề nghị của GVCN khối lớp 6, 7, 8 năm học 2014 - 2015,

Nay nhà trường lập kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra lại trong hè như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho các em học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp được ôn tập lại những kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết, để bài kiểm tra lại đạt kết quả tốt hơn, nhằm đủ điều kiện lên lớp sau khi kiểm tra lại của năm học 2014 - 2015  .

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại trong hè đảm bảo chất lượng, nghiêm túc và đúng quy chế theo tinh thần của cuộc vận động “Hai không”.

II- NỘI DUNG

1. Tổ chức ôn tập

*  Thời gian: Từ ngày 27/07/2015 đến 01/08/2015.

* Nội dung ôn tập: Những kiến thức trọng tâm trong học kỳ II.

* Phân công giáo viên ôn tập kiểm tra lại:

Môn

Khối

Thời lượng

Học tên giáo viên

Ghi chú

Ngữ văn

6

06 tiết

La Kim Ngân

 

7

06 tiết

Trần Thị Thum

 

8

06 tiết

Quách Văn Trạc

 

Vật lý

6

02 tiết

Thái Ngọc Diên

 

Toán

6

06 tiết

Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

7

06 tiết

Huỳnh Thanh Hoàng

 

8

06 tiết

Nguyễn Hoàng Trương

 

Sinh học

6

02 tiết

Lê Thị Thùy Linh

 

Lịch sử

6

02 tiết

Đỗ Đức Hòa

 

Địa lý

6

02 tiết

Trần Văn Ngọc

 

7

02 tiết

Đỗ Đức Hòa

 

Tiếng anh

6

04 tiết

Lý Ngọc Bích

 

GDCD

6

02 tiết

Hà Mỹ Xuyên

 

- Giáo viên bộ môn được phân công ôn tập có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn cho học sinh ôn tập; tổ chức ôn tập nghiêm túc (theo thời khóa biểu đính kèm), nội dung ôn tập kiến thức trọng tâm ở học kỳ 2 của môn học (căn cứ vào hương dẫn ôn tập kiểm tra học kì II).

- GV được phân công ôn tập nắm cụ thể tên học sinh dự ôn tập và kiểm tra lại, kết hợp với GVCN các lớp để có biện pháp triệu tập học sinh tham gia ôn tập và dự kiểm tra đảm bảo đầy đủ 100%.

- Đề kiểm tra lấy đề dự trữ kiểm tra học kì II.

*  Số lượng học sinh cần ôn tập để kiểm tra lại:

-         Khối 6: 07 HS (Trong đó 6A1: 02; 6A2: 01; 6A3: 02; 6B1: 01 ; 6B2: 01)

-         Khối 7: 03 HS (Trong đó 7A1: 02; 7B2: 01)

-         Khối 8: 02 HS (Trong đó 8A1: 01; 8A3: 01)

Tổng cộng: 16 học sinh.

Các môn ôn tập để kiểm tra lại:

Môn

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Cộng

Toán

06

03

02

11

Vật lý

03

 

 

03

Sinh học

03

 

 

03

Ngữ Văn

06

03

02

11

Lịch sử

01

 

 

01

Địa lí

01

01

 

02

Tiếng Anh

02

 

 

02

GDCD

01

 

 

01

2. Tổ chức kiểm tra lại:

2.1. Công tác ra đề : (Lấy đề dự bị trong đợt kiểm tra HKII)

* Thời gian làm bài:

-   Môn Toán:            90 phút

-   Môn Ngữ Văn:      90 phút

-   Các môn còn lại: 45 phút

* Yêu cầu: Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra theo đúng cấu trúc hướng dẫn của từng bộ môn, ôn tập trọng tâm bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng, có rèn kỹ năng làm bài.

2.2. Lịch và Phân công coi kiểm tra:

* Lịch kiểm tra: Từ ngày ngày 03/08/2015 đến ngày 05/08/2015 (đính kèm)

* Phân công coi kiểm tra:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Coi kiểm tra ngày

Ghi chú

1

Lê Hữu Nghĩa

TB. TTND

Các ngày kiểm tra

Giám sát

2

Huỳnh Ngọc Vũ

Giáo viên

03/8/2015

Giám thị

3

Trần Thị Kim Phượng

Giáo viên

04/8/2015

Giám thị

4

Huỳnh Thị Ngọc Thủy

Tổ trưởng

05/8/2015

Giám thị

2.3. Phân công chấm kiểm tra lại:

- Lịch chấm kiểm tra lại: Từ ngày 06/08/2015 đến ngày 08/08/2015

            -Phân công chấm:

Môn

Khối

Học tên giáo viên

Ghi chú

Ngữ văn

6

Nguyễn Thị Cẩm Hường

 

7

Đặng Thị Cẩm Nhung

 

8

Huỳnh Thị Mộng Mơ

 

Vật lý

6

Thái Ngọc Diên

 

Toán

6

Hoàng Đình Hùng

 

7

Phan Trần Hiếu

 

8

Lê Kim Trang

 

Sinh học

6

Lê Thị Thùy Linh

 

Lịch sử

6

Đỗ Đức Hòa

 

Địa lý

6

Trần Văn Ngọc

 

7

Đỗ Đức Hòa

 

Tiếng anh

6

Lý Ngọc Bích

 

GDCD

6

Hà Mỹ Xuyên

 

- Nhận bài chấm kiểm tra lại theo lịch kiểm tra lại của từng môn và hoàn thành chấm bài trước ngày 08/08/2015 và nộp bài lại cho đồng chí Hiểu.

3. Xét duyệt công nhận học sinh được lên lớp, ở lại lớp sau khi kiểm tra tra lại:

- Thời gian họp xét:  07 giờ 30 phút, ngày 10/08/2015

- Thành phần xét duyệt: BGH, GVCN những lớp có học sinh kiểm tra lại.

- Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                                                                                                                                                             ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việcBan hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của ban giám hiệu:

- Thực hiện thông báo thời gian ôn tập và kiểm tra lại cho GVCN gửi cho cha mẹ học sinh.

- Lên kế hoạch cụ thể triển khai đến các tổ chuyên môn và các giáo viên được phân công thực hiện.

- Ra Quyết định thành lập: Hội đồng ra đề kiểm tra lại; Ban coi và chấm kiểm tra lại các môn học; Hội đồng xét duyệt kết quả sau khi kiểm tra lại.

2. Trách nhiệm của Tổ trưởng:

- Trực tiếp trao đổi với nhà trường nếu trong việc phân công ôn tập và cho kiểm tra lại có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh.

- Phân công chấm thẩm định bài kiểm tra lại theo quy định.

- Theo dõi các thành viên trong tổ thực hiện theo kế hoạch phân công.

2. Trách nhiệm của Giáo viên:

2.1- Giáo viên bộ môn:

- Tăng cường giáo dục tư tưởng để nâng cao nhận thức và động viên các em cố gắng ôn tập để đạt kết quả cao. Tuyệt đối không được đã kích, hăm dọa làm ảnh hưởng đến tinh thần học sinh.

- Đề ra mục tiêu ôn tập để đạt kết quả cao.

- Ôn tập, chấm bài kiểm tra lại theo phân công.

- Quản lí lớp ôn tập:

+ Theo dõi, kiểm tra sĩ số và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm các lớp để động viên kịp thời học sinh đến lớp ôn tập.

+ Quản lí học sinh trong quá trình ôn tập và kiểm tra lại, nhất là thời gian giữa các tiết ôn tập.

+ Thực hiện tốt công tác liên hệ GVCN đối với học sinh vắng ôn tập để kịp thời vận động.

2.2- Giáo viên chủ nhiệm:

- GVCN có học sinh kiểm tra lại phải thông báo cho học sinh biết (thư báo), để các em dự ôn tập đầy đủ.

- Trường hợp các em không dự ôn tập, hoặc ôn tập không đầy đủ GVCN phải thực hiện các biên bản vận động đầy đủ, đúng quy định và nộp BGH để lưu hồ sơ châm nhất ngày 05/08/2015.

- Hoàn tất việc vào sổ điểm và học bạ, kết hợp với BGH xét duyệt kết quả sau kiểm tra lại theo lịch lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/08/2015

- Thông báo kết quả kiểm tra lại cho học sinh và phụ huynh biết trước khi thực hiện biên chế lớp học năm học 2015 – 2016.  

Trên đây là toàn bộ kế hoạch ôn tập, kiểm tra lại trong hè năm học 2014- 2015 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các bộ phận liên quan cần trao đổi trực tiếp với Ban lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- Hiệu trưởng: Báo cáo;                                                                    

- Phó HT, Tổ CM: Thực hiện;                                                                             - Lưu: VP, CM./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hoàng Ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI XÉT LÊN LỚP

NĂM HỌC 2014 – 2015

I/ LỊCH ÔN TẬP:

Thời gian

Tiết

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Sáng thứ 2

Ngày 27/7/2015

1

Toán

Toán

Toán

2

Toán

Toán

Toán

3

Vật lý

Văn

Văn

4

Vật lý

Văn

Văn

Sáng thứ 3

Ngày 28/7/2015

1

Văn

Văn

Văn

2

Văn

Văn

Văn

3

Tiếng Anh

Toán

Toán

4

Tiếng Anh

Toán

Toán

Sáng thứ 4

Ngày 29/7/2015

1

Địa lý, Lịch sử

Địa lý

Toán

2

Địa lý, Lịch sử

Địa lý

Toán

3

T. Anh, GD

x

Văn

4

T. Anh, GD

x

Văn

Sáng thứ 5

Ngày 30/7/2015

1

Văn

Toán

Toán

2

Văn

Toán

Toán

3

Toán

Văn

Văn

4

Toán

Văn

Văn

Sáng thứ 6

Ngày 31/7/2015

1

Toán

Địa lý

Tự ôn tập

2

Toán

Địa lý

3

Văn

x

4

Văn

x

Sáng thứ 7

Ngày 01/8/2015

1

Sinh học

Tự ôn tập

Tự ôn tập

2

Sinh học

 

II/ LỊCH KIỂM TRA LẠI:

Thời gian

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Sáng thứ 2

03/8/2015

Toán          (7h00 - 8h30)

Địa - GD   (8h45 - 9h30)

Toán     (7h00 - 8h30)

Địa        (8h45 - 9h30)

Toán  (7h00 - 8h30)

 

Sáng thứ 3

04/8/2015

Văn           (7h00 - 8h30)

Sinh          (8h45 - 9h30)

Văn       (7h00 - 8h30)

 

Văn    (7h00 - 8h30)

Sáng thứ 4

05/8/2015

Vật lý        (7h00 - 7h45)

Anh - Sử   (8h00 - 8h45)

 

 

 

III- THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

27/7/2015 => 01/8/2015

Ôn tập kiến thức cho học sinh kiểm tra lại theo lịch

Giáo viên được phân công

03/8/2015 => 05/8/2015

Kiểm tra lại theo lịch

Giáo viên được phân công

06/8/2015 => 08/8/2015

Chấm bài kiểm tra lại

Giáo viên được phân công

07 giờ 30 ngày 10/8/2015

Xét duyệt kết quả kiểm tra lại

BGH, TTND, GVCN